Algemene voorwaarden - Lieselot fotografie

Volgende voorwaarden zijn van toepassing tussen Lieselot Van Maelzaeke en de klant. Elke afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door beide partijen.


1. PUBLICATIE Foto's gemaakt door Lieselot fotografie kunnen ten allen tijde worden gepubliceerd op de website, blog, sociale media. Behalve indien de opdrachtgever schriftelijk mededeelt dit niet te wensen.


2. AKKOORD Wie een fotoshoot boekt bij Lieselot fotografie gaat akkoord met de algemene voorwaarden


3. PRIJS Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking voor een bepaalde reportage op een bepaalde datum blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Het verzetten van reportages door de klant kan een prijsstijging tot gevolg hebben.


4. KLEUR De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. Het is niet toegelaten om de bewerkte beelden van een eigen filter of bewerking te voorzien.


5. ONLINE GALERIJ De online galerij blijft twee maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €200,.


6. AUTEURSRECHTEN Een fotosessie bij Lieselot fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De fotosessie mag onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's commercieel gebruikt zonder toestemming. Hiernaast mogen de foto's niet aangepast worden met filters of een andere eigen bewerking.


7. AANTAL FOTO'S Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelik vooraf precies vastgelegd worden. Als klant heb je recht op 15 beelden in de galerij (in de prijs van de shoot). Meerdere beelden kunnen achteraf worden aangekocht/ de volledige galerij.


8. JPG de foto's worden geleverd in JPG formaat.


9. RAW Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.


10. SCHADE Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.


11. NO SHOW Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.


12. ANNULATIE Wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.


13. TOESLAG Wanneer een klant niet betaald en deze via geen enkele weg te bereiken is, kunnen de foto's na een maand enkel nog via een toeslag van €200,. verkregen worden (na betaling shoot).


14. FACTUREN De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 1 maand na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Bovendien zal de opdrachtgever een toeslag moeten betalen van 25 euro per aangetekend schrijven, alsmede alle kosten welke verband houden met de inning van de factuur.


15. CADEAUBON Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.


16. WEIGERING Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na kennisname van nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.


17. UITSTEL De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 3 maanden met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. In geval van uitstel van de boeking met meer dan 3 maanden kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen zullen dan van toepassing zijn.


18. AANSPRAKELIJKHEID De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst

die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.


19. WEER Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost.


20. FOTO'S Foto's worden afgeleverd binnen de 4 weken na een shoot.


21. LASTER De fotograaf kan ten allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.


22. VAKMANSCHAP Bij elke overeenkomst tussen Lieselot en haar opdrachtgever verplicht Lieselot zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Lieselot kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.


23. ANNULATIE FOTOGRAAF Bij annulatie door de fotograaf omwille van ziekte, ongeval, sterfgeval of *overmacht zullen er door de fotograaf zo snel mogelijk enkele andere data voorzien worden of wordt er met de wederpartij tot een akkoord van vervanging gekomen.* Onder overmacht wordt o.a. begrepen; verlies van originele bestanden (door crash of diefstal), natuurrampen zoals storm en overstroming, oorlog, atmosferische storing, stopzetting of beperking levering nutsbedrijven, werkzaamheidsstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet-leveren van materialen door derden, stremming in verkeer (trein/lucht/water).


Huwelijksreportages

 • Toegangsgelden en/of parkeertickets worden betaald door de klant;
 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking voor
 • Het is niet toegelaten om de bewerkte beelden van een eigen filter of bewerking te voorzien;
 • Het opsturen van optionele extra’s (bedankingskaartjes, groot fotoalbum,...) wordt doorgerekend aan de klant.
 • De werkelijke verzendingskost wordt aangerekend. Deze zijn niet inclusief de afgesproken formule;
 • Pakketten voor huwelijksreportages bestaan uit aaneensluitende uren. Het pakket kan niet opgesplitst worden met tussenpauzes;
 • De aflevering van beelden van een huwelijksreportage vindt plaats tussen de 4 à 12 weken na de huwelijksdatum;
 • Tijdens het avondfeest op een huwelijk, indien van toepassing, wordt er voor de fotograaf ook eten voorzien;
 • De fotograaf houdt alle beelden van huwelijksreportages bij tot één jaar na het huwelijk. Het is aangeraden zelf een aantal kopieën en/of back-ups te maken van het geleverde beeldmateriaal. Hierna zal enkel de afgeleverde selectie bijgehouden worden, alle andere foto’s niet;
 • De boeking van een huwelijksreportage is definitief na het betalen van een voorschot van €300,. op rekening BE66 0636 9178 5443. De klant ontvangt een voorschotfactuur. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking;
 • Bij annulatie door de fotograaf omwille van ziekte, ongeval, sterfgeval of *overmacht zullen er door de fotograaf zo snel mogelijk enkele andere data voorzien worden of wordt er met de wederpartij tot een akkoord van vervanging gekomen. De fotograaf zal het voorschot terugvorderen, maar er zal geen sprake zijn van een schadevergoeding;
 • Onder overmacht wordt o.a. begrepen; verlies van originele bestanden (door crash of diefstal), natuurrampen

zoals storm en overstroming, oorlog, atmosferische storing, stopzetting of beperking levering nutsbedrijven, werkzaamheidsstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet-leveren van materialen door derden, stremming in verkeer (trein/lucht/water).